เอไอเอ บำนาญ 60/85
(บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้)

AIA ANNUITY 60/85 | ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ระยะเวลาความคุ้มครอง

จนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

30 – 55 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ถึงเวลาวางแผนชีวิตเพื่อเริ่มวัยเกษียณอย่างมั่นใจและมีความสุข

ให้เอไอเอ บำนาญ 60/85 ช่วยคุณวางแผนทางการเงินเพื่อให้ได้รับเงินคืนทุกปีในช่วงชีวิตหลังเกษียณตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงในช่วงเวลาที่ต้องการ

AIA Annuity 60/85

คนเรามีอายุยืนยาวขึ้น และมีลูกหลานน้อยลง การวางแผนทางการเงินในช่วงเกษียณ
เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้น เอไอเอ บำนาญ 60/85 เท่านั้นที่การันตีเงินคืนบำนาญให้คุณ
ตั้งแต่อายุ 60 – 85 ปี ทำให้เรื่องที่คุณกังวลเป็นเรื่องราบรื่น

1492921096604วัยเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลง
เราอาจตั้งเป้าหมายชีวิตวัยเกษียณไว้อย่างมีความสุข
เต็มไปด้วยความสนุกกับกิจกรรมงานอดิเรกต่างๆ
หากอีกด้านที่มาคู่กัน นั่นคือการดำเนินชีวิตที่ต่างจาก
ช่วงวัยทำงาน ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เงินเฟ้อ
รวมถึงเงินใช้จ่ายยามเกษียณ

ถึงเวลาแล้วที่เราต้องวางแผนชีวิตเกษียณ
เพื่อเริ่มต้นชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข และมั่นใจ

เอไอเอ บำนาญ 60/85


1492921116713• เริ่มต้นการออมก่อน อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า


• กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินบำนาญ 10% ของจำนวนเงิน
เอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ
60 – 85 ปี


• พร้อมการันตีเงินบำนาญ 15 ปี
(หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนบริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญในครั้งเดียว โดยมูลค่า
จะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)


• รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 60 ปี


• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เพิ่มเติมได้


การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัย
เป็นการบริการเท่านั้น

คำเตือน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

ตัวแทนประกัน aia ดีๆ