ประกันโรคร้ายแรง-ecir-aia

สัญญาเพิ่มเติม โรคร้ายแรงต่อเนื่อง ECIR คุ้มครองโรคร้าย 44 โรค

ตารางผลประโยชน์ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคร้ายแรงหรือต้องการได้รับการผ่าตัดในขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ในโรคใดโรคหนึ่งของความคุ้มครองโรคร้ายแรง 44 โรค ดังนี้

 • 1. กลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก

  • 1.1 มะเร็ง (Cancer)
  • 1.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign Brain Tumor)
 • 2. กลุ่มโรคระบบหัวใจ ระบบหายใจ และระบบการไหลเวียนโลหิต

  • 2.3 กล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือก (First Heart Attack)
  • 2.4 โรคกล้าเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
  • 2.5 การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ (Heart Valve Replacement Surgery)
  • 2.6 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้าเนื้อหัวใจ (Coronary Artery Surgery)
  • 2.7 การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ Aorta (Surgery to the Aorta)
  • 2.8 ความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (Pulm0nary Hypertensionl)
  • 2.9 โรคปอดระยะสุดท้าย (End Stage Lung Diseasel)
  • 2.10 โรคโลหิตจางจากไขกระดูไม่สร้างเม็ดเลือดโลหิต (Aplastic Anaemia)
 • 3. กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ

  • 3.11ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่องมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Storke)
  • 3.12 การผ่าตัดสมองอันเนื้องมาจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (Cerebral Aneurysm requiring brain surgery)
  • 3.13 การสลบหรือหมดความรู้สึก (Comal)
  • 3.14 โรคสมองเสือม (Alzheimer s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึันไป)
  • 3.15 โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคที่เรีย (Bacterial Meningitis)
  • 3.16 สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
  • 3.17 โรคระยยประสาทพาร์กินสัน (Parkinson s Disease) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)
  • 3.18 โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะคลิโรสิส (Multiple Sclerosis)
  • 3.19 โครเชลล์ประสาทยนต์ (Motor Neurone Disease)
  • 3.20ภาวะสมองใหญ่ไม่สามารถควบคุ้มการทำงานของร่างกายตามปกติอย่างถาวร (Persisten Vegetative State or Apallic Syndrome)
  • 3.21 อัมพาต (Paralysis)
  • 3.22 โปลิโอ (Poliomyelitis)
  • 3.23 โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
 • 4. กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะและระบบการทำงานที่สำคัญ

  • 4.24 การปลูกถ่ายอวัยวะ (Major Organ Teansplant)
  • 4.25 ตับวาย (Liver Fallure)
  • 4.26 ไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fukminant Vira Hepatitis)
  • 4.27 ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซํ้าและเรื้อรัง (Chronic Cronh’s Disease)
  • 4.28 ไตวาย (Kidney Failure)
  • 4.29 โรคลำไส้อักเสบเป็นแผล (Sever Ulverative Colitis or Cronh’s Disease)
  • 4.30 โรคแพ้ภุมิตัวเองชนิดชิลเต็มมิค ลูปุส อิริเธมาโตชูส (Systemic Lupus E rythematosus)(E.L.E)
  • 4.31 ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุ่นแรง (Sever Rheumatoid Arthritis)
 • 5. กลุ่มภาวะติดเชื้อ การบาดเจ็บร้ายแรงและภาวะทุพพลภาพ

  • 5.32 การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง (Major Head Injury)
  • 5.33 แผลจากไฟไหม้นํ้าร้อนลวก (Burns)
  • 5.34 การฉีกขาดหลายรากของข่ายประสาท Brachia (Multiple Root Avulsions of Brachial Plexus)
  • 5.35 การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Liying) (คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป)
  • 5.36 การทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร (Total and Permanent Disability or TPD)(คุ้มครองตั้งแต่อายุ17 ปีขึ้นไป)
  • 5.37 ตาบอด (Blindness)
  • 5.38 การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
  • 5.39 โรคเนื้อเเยื่อพังฝึดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotising Fasciitiis or Gangrene)
  • 5.40 โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
 • 6. กลุ่มโรคร้ายแรงสำหรับผ้เยาว์

  • 6.41 โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Herat Comptications)
  • 6.42 โรคไข้รูห์มาติที่ทำให้หัวใจผิกปกติ (Rheumatic Fever with heart involvement)
  • 6.43 โรคเบาหวาน ชนิดต้องใช้อินชูลิน (Diabetes)
  • 6.44 โรคนํ้าไขสันหลังในสมองมาก ซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย

ตัวอย่าง กรณีศึกษา

ตัวอย่างกรณีศึกษา ถ้าผู้ที่เป้นหัวหน้าครอบครัวได้วางแผนประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงไว้ไม่เพียงพอ ถ้าเกิดกรณีแบบนี้จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวคงค้าง

ตัวอย่างโรคร้ายแรง aia

credit สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง https://www.aia.co.th/th/our-products/critical-illness-protection.html