เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี

เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)

AIA 15 PAY 25 SPECIAL (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ระยะเวลาความคุ้มครอง

25 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

บริหารเงินออมของครอบครัวและวางแผนภาษีของคุณไปพร้อมกัน
ด้วยกรมธรรม์ AIA 15Pay25 Special (Par)

ตารางรายละเอียด AIA 15Pay25 Special (Par)

ชื่อแบบประกัน เอไอเอ สะสมทรัพย์ 25 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 15Pay25 Special (Par)
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 70 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง 25 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัน 15 ปี
ความคุ้มครองชีวิต จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น + จำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม
ผลประโยชน์ เงินคืน** ตลอดสัญญารวม 144% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยภัยเริ่มต้น + เงินปันผล*
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัยของ AIA 15Pay25 Special (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
จำนวนเงินเอาประกันภัย ส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
300,000 – 599,999 บาท ได้รับส่วนลด 1 บาท
ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1.50 บาท
จุดเด่นของแบบประกันนี้
เป็นกรมธรรม์เพื่อการสะสมทรัพย์สำหรับเพิ่มเงินออมของครอบครัว เพราะ…

  • วางลากฐานการบริหารการเงินให้คุ้มค่า 25 ปี ชำระเบี้ยประกันเพียง 15 ปี
  • อัตราเบี้ยประกันภัยไม่สูง เป็นแบบที่ลงตัวเหมาะสมสำหรับการออมเงินและได้รับความคุ้มครอง
  • ได้รับเงินคืนรายงวด 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-24 หากไม่มีความต้องการใช้เงิน สามารถสะสมไว้กับบริษัทฯ โดยได้ดอกเบียปัจจุบันอยู่ที่ 2.00% ต่อปี
  • คุ้มค่ากับเงินครบสัญญา 121% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นสอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้
  • พร้อมรับเงินปันผล ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10, 15, 20, 25 (ทุกๆ 5 ปี)
  • ได้รับความคุ้มครองชีวิต มีโอกาสได้รับความคุ้มครองที่สูงขึ้นจนถึง 135% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
  • บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
  • ได้รับการลดหย่อนภาษี : เบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันภัย AIA 15Pay25 Special (Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172)

15 PAY 25 FIT (PAR)

คุ้มค่าเงินออม คุ้มครองปลอดภัย

b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
รับความคุ้มครอง 30 ปี
01

รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ 10% ทุกปีเริ่มปีกรมธรรม์ที่ 11
และสูงสุดที่ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น จนครบสัญญา
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต
ได้รับเงินคืน** 1% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่
2-29 รวม 28 ครั้ง และรับเงินครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน
เริ่มต้น รวมผลประโยชน์เงินคืน 178% ของจำนวนเงินเอาประกันเริ่มต้น
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะมีชีวิตอยู่
04
ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)
03
บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัย หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP

02


เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ

* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html

ตัวอย่าง

ผู้เอาประกัน เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ทำแบบประกัน AIA 15Pay25 Special (Par) ทุนประกัน 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัย รายปี 37,500 บาท ได้รับผลประโยชน์ดังนี้

สิ้นปีกรมธรรม์ เบี้ยประกันสะสม รับเงินสดคืน เงินคืนสะสมรับดอกเบี้ยทบต้น ความคุ้มครองชีวิต
จำนวนเงิน (อัตรา %) ขั้นต่ำ **2% จำนวนเงิน (อัตรา %)
1 37,500 500,000 (100%)
2 75,000 5,000 (1%) 5,000 500,000 (100%)
3 112,500 5,000 (1%) 10,100 500,000 (100%)
4 150,000 5,000 (1%) 15,302 500,000 (100%)
5 187,500 5,000 (1%) 20,608 500,000 (100%)
6 225,000 5,000 (1%) 26,020 500,000 (100%)
7 262,500 5,000 (1%) 31,541 500,000 (100%)
8 300,000 5,000 (1%) 37,171 500,000 (100%)
9 337,500 5,000 (1%) 42,915 500,000 (100%)
10 375,000 5,000 (1%) 48,773 500,000 (100%)
11 412,500 5,000 (1%) 54,749 500,000 (100%)
12 450,000 5,000 (1%) 60,844 550,000 (110%)
13 487,500 5,000 (1%) 67,060 575,000 (115%)
14 525,000 5,000 (1%) 73,402 625,000 (125%)
15 562,500 5,000 (1%) 79,870 675,000 (135%)
16 5,000 (1%) 86,467 675,000 (135%)
17 5,000 (1%) 93,196 675,000 (135%)
18 5,000 (1%) 100,060 675,000 (135%)
19 5,000 (1%) 107,062 675,000 (135%)
20 5,000 (1%) 114,203 675,000 (135%)
21 5,000 (1%) 121,487 675,000 (135%)
22 5,000 (1%) 128,917 675,000 (135%)
23 5,000 (1%) 136,495 675,000 (135%)
24 5,000 (1%) 144,225 675,000 (135%)
25 605,000 (121%) 752,109 675,000 (135%)
สรุปผลประโยชน์ 562,500 720,000 (141%) 752,109

หมายเหตุ
*กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลโดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดให้เมื่อ ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี
**กรณีคงเงินจ่ายคืนรายงวดสะสมไว้กับบริษัทฯ ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2.% ต่อปี ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2% ต่อปี