ประกันชีวิต aia ส่ง 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี
(มีเงินปันผล)

AIA 20 PAY LIFE (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 65 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด

เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล) เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้

ตารางรายละเอียด AIA 20 PAY LIFE (NON PAR)

ชื่อแบบ เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)
ชื่อย่อ AIA 20 PLP / Ratebook B
สำหรับ ชาย/หญิง อายุ 1 เดือน – 65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ 100,000 บาท
ระยะเวลาคุ้มครอง ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 20 ปี
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
ผลประโยชน์ เงินคืน ณ ครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน + เงินปันผล* ทุกปีเริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
สิทธิในการลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันของ AIA 20Pay Life (Par) (ไม่รวมเบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม)
สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
ส่วนลดเบี้ยประกัน จำนวนเงินเอาประกันตั้งแต่ 250,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 1 บาทต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

1488890597522

20 PAY LIFE (NON PAR)

ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (มีเงินปันผล)


ชระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ หรือจนครบอายุ 99 ปี
01
รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือ มูลค่าเงินสด
หรือจำนวนเบี้ยประกันมาตรฐานของกรมธรรม์หลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
โดยคำนวณเป็นงวดการชำระเบี้ยประกันรายเดือนต่อปี แล้วแต่จำนวนใด
จะมากกว่า บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้กรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

รับเงินคืน ณ ครบสัญญา 150% ของจำนวนเงินเอาประกัน
บริษัทจ่ายผลประโยชน์นี้ให้ผู้เอาประกันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
b_7pay15_fit_par_2016_Pกแปปage_2

รับเงินปันผล* ทุกปี เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนครบสัญญา
04
ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
ตามข้อกำหนดของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้
(ฉบับที่ 172)

03


บริษัทจ่ายเบี้ยประกัน หากเกิดกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้น
เบี้ยประกัน WP

02

เพิ่มความอุ่นใจได้ด้วยการแนบสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ
* กรมธรรม์ฉบับนี้เป็นแบบที่มีเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่าย โดยบริษัทจะพิจารณากำหนดให้เมื่อถึง ณ สิ้นปีกรมธรรม์นั้นๆ และในกรณีคงเงินปันผลสะสมไว้กับบริษัท ปัจจุบันบริษัทกำหนดให้ดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปี (สำหรับรอบครึ่งปีปฏิทิน เริ่ม 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งอัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทกำหนด ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) ได้ที่เว็บไซต์ aia.co.th/th/help-support/announcement.html