ai rcc ประกันอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุและบันทึกเพิ่มเติมการจลาจล

คุ้มครองรายได้เมื่อต้องเสียรายรับเพราะอุบัติเหตุ แบ่งเบาภาระฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

ความคุ้มครอง

  • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • กรณีสูญเสียอวัยวะหรือสายตาเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ค่าชดเชยทุพพลภาพชั่วคราว และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ค่าชดเชยการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • ค่าชดเชยการผ่าตัดเนื่องจากอุบัติเหตุ
  • กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรถโดยสารสาธารณะ ในลิฟต์ หรือไฟไหม้โรงแรม อาคารสาธารณะ ให้ความคุ้มครองถึง 2 เท่าหากเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะหรือสายตา หรือทุพพลภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะระวังตัวเพียงใดก็ยังอาจไม่เพียงพอ สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์อันพึงได้รับเนื่องจากอุบัติเหตุและบันทึกเพิ่มเติมจลาจล AI/RCC จะช่วยแบ่งเบาภาระฉุกเฉินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้นได้

ตารางผลประโยชน์โดยย่อ สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ AI/RCC

รายละเอียดผลประโยชน์ AI/RCC สัดส่วนชดเชย ยกตัวอย่างทุนประกัน
ทุน 5,000,000 ทุน 10,000,000
1. กรณี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (บริษัทจะชดเชยเพิ่มจากกรมธรรม์หลัก) 100% 5,000,000 10,000,000
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ
– กรณี สูญเสียแขน หรือขา หรือตา รวม 2 แห่งหรือมากกว่า 100% 5,000,000 10,000,000
– กรณี สูญเสียแขน หรือขา หรือตา แห่งเดียว 60% 3,000,000 6,000,000
– กรณี สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือข้างใดข้างหนึ่ง 25% 1,250,000 2,500,000
3. ค่าชดเชยรายสัปดาห์ (สูงสุดไม่เกิน 52 สัปดาห์)
– ทุพพลภาพชั่วคราวทั้งหมด ชดเชย 0.6% ของทุนประกัน 0.6% 30,000 60,000
– ทุพพลภาพชั่วคราวบางส่วน ชดเชย 0.2% ของทุนประกัน 0.2% 10,000 20,000
4. ค่าชดเชยการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงต่อปีๆ ละ (สูงสุด 10 ปี) 10% 500,000 1,000,000
5. ค่าชดเชยการเข้ารับการรักษาในรพ. เนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสัปดาห์ๆ ละ (สูงสุด 20 สัปดาห์) 0.3% 15,000 30,000
6. คาชดเชยการผาตัด ตามตาราง ในกรมธรรม

หมายเหตุ

  • สัญญา เพิ่มเติมด้านอุบัติเหตุ ต้องซื้อคู่กับประกันหลักเช่น คู่กับประกันชีวิตแบบ Unit Link, ประกันชีวิตแบบคุ้มครองรายได้, ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือประกันชีวิตเพื่อยามเกษียณอายุ
  • เฉพาะ AI และ ADD บริษัทชดเชย 2 เท่า สำหรับข้อ 1-4 หากเกิดขึ้นขณะโดยสารยานพาหณะ เช่น รถเมล์ ในลิฟท์ หรือ เนื่องจากไฟไหม้อาคารสาธารณะ