เอไอเอ ลิงค์ ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์)

AIALINK REGULAR PREMIUM (UNIT LINKED) | ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน – 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เอไอเอ ลิงค์ แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด (ยูนิต ลิงค์) หรือ AIALINK Regular Premium (Unit Linked) คือ ประกันชีวิตที่ให้ประโยชน์ในการคุ้มครองชีวิต พร้อมกับโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้คัดสรรแล้วอย่างมืออาชีพ